Základné informácie

 
Základné informácie o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov (PFZP)
Zdroje PFZP
Prehľad poskytnutých pôžičiek za obdobie existencie PFZP
Informácie pre uchádzačov, ktorí si podali žiadosť o pôžičku do 31.12.2012
Zoznam schválených pôžičiek predložených Pôžičkovému fondu pre začínajúcich pedagógov do 31.12.2012

 

 

Informácie v tejto časti web stránky sú určené a týkajú sa len dlžníkov fondu, ktorí majú uzatvorenú zmluvu o pôžičke s Pôžičkový fondom pre začínajúcich pedagógov, resp. si podali žiadosť o pôžičku z Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov do 31.12.2012.

 

Základné informácie o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov (PFZP)

PFZP bol zriadený zákonom č. 471/2002 Z. z. o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov ako neštátny účelový fond na poskytovanie pôžičiek začínajúcim pedagógom, t.j. pedagógom ktorým od ukončenia vysokoškolského štúdia uplynuli najviac tri roky. Hlavným cieľom PFZP bolo stabilizovať začínajúcich pedagógov v rezorte školstva minimálne na 5 rokov od poskytnutia pôžičky. Zákon o PFZP bol raz novelizovaný, a to zákonom č. 462/2008 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2009.

PFZP bol zrušený k 1.januáru 2013 zákonom č. 396/2012 o Fonde na podporu vzdelávania. Fond na podporu vzdelávania sa stal právnym nástupcom PFZP, a teda práva a povinnosti vyplývajúce zo zmlúv, ktoré uzatvoril PFZP podľa pôvodných predpisov vrátane tých práv, povinností, záväzkov a pohľadávok, ktoré vyplývajú zo zmlúv o pôžičke alebo vznikli na základe týchto zmlúv prešli k 1. januáru 2013 na Fond na podporu vzdelávania.

Zdroje PFZP

Zabezpečenie finančných prostriedkov na pôžičky pre pedagógov Národná rada Slovenskej republiky schválila v súlade so zákonom 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby, ktorý v § 28 taxatívne určuje použitie majetku FNM.

Prvá (a jediná) dotácia pre PFZP poskytnutá FNM na základe poslaneckého návrhu bola schválená na zasadnutí Národnej rady Slovenskej republiky dňa 3.2.2004. Dotácia predstavovala 350 mil. Sk (11 617 871 EUR). Z tejto dotácie boli poskytnuté pôžičky žiadateľom – začínajúcim pedagógom, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium od roku 1999. Vzhľadom na zamietavé rozhodnutie ministra financií nebola žiadna ďalšia finančná dotácia PFZP poskytnutá a to aj napriek uzneseniu Národnej rady SR č. 43 zo dňa 14.6.2007, ktorým bola schválená každoročná dotácia PFZP vo výške 100 mil. Sk (331 939 EUR).

Počas celého ďalšieho obdobia činnosti fondu, boli finančné prostriedky na poskytovanie pôžičiek a správu fondu zabezpečované zo splátok pôžičiek s príslušenstvom a zhodnocovania voľných finančných prostriedkov.

Prehľad poskytnutých pôžičiek za obdobie existencie PFZP

Za obdobie svojej existencie PFZP podporil 2 297 žiadateľov, ktorým poskytol finančné prostriedky v celkovej výške 18 287 543,18 EUR.

Výročná správa Fondu na podporu vzdelávania za rok 2012, ktorá obsahuje informácie o činnosti a hospodárení Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov za rok 2012 a zhodnotenie činnosti Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov za obdobie jeho existencie je dostupná v sekcii Výročné správy

Informácie pre uchádzačov, ktorí si podali žiadosť o pôžičku do 31.12.2012

Fond na podporu vzdelávania rozhodne o nevybavených žiadostiach o pôžičku z PFZP podaných do 31.decembra 2012 (vrátane) podľa predpisov platných ku dňu podania žiadosti o pôžičku, t.j. podľa zákona č. 471/2002 Z.z. o PFZP v nasledovných lehotách:

  • žiadosti o pôžičku doručené do 10. októbra 2012 budú predložené rade fondu na schválenie do 20. 10. 2013,
  • žiadosti o pôžičku doručené od 11.októbra 2012 do 31. decembra 2012 budú vybavené v priebehu roka 2014.

Pôžičku na základe žiadosti o pôžičku podanej do 31.12.2012 možno priznať žiadateľovi, ktorý:

  • v súlade s § l ods. 1 zákona o PFZP ukončil vysokoškolské štúdium, v § 11 podmienené ukončením štúdia v učiteľských študijných odboroch a ak v čase podania žiadosti od ukončenia vysokoškolského štúdia uplynuli najviac tri roky,
  • je občanom Slovenskej republiky a má trvalý pobyt v Slovenskej republike,
  • sa zaviaže pracovať v rezorte školstva najmenej na päť rokov a má uzavretú pracovnú zmluvu na výkon pedagogickej činnosti

Manželom, ktorí spĺňajú uvedené podmienky, sa pôžička pridelí prednostne.

V prípade, že žiadosť v čase podania neobsahovala všetky povinné prílohy, žiadateľ bude písomne vyzvaný k ich doplneniu. Povinné prílohy žiadosti o pôžičku z PFZP:

  1. overený doklad o ukončení vysokoškolského štúdia v učiteľskom študijnom odbore (v prípade, že pedagogickú činnosť žiadateľ vykonáva na stredných odborných školách, ZUŠ alebo má ukončené vysokoškolské štúdium bez štúdia učiteľského smeru, prikladá doklad o absolvovaní, resp. štúdiu doplňujúceho pedagogického štúdia podľa § 2 ods. 4 vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov),
  2. overený doklad o uzatvorenej pracovnej zmluve na výkon pedagogickej činnosti,
  3. osvedčenie o štátnom občianstve (neoverená fotokópia občianskeho preukazu).

Vzhľadom na dlhšie časové obdobie medzi podaním žiadosti o pôžičku a zákonným termínom na jej schvaľovanie, Fond na podporu vzdelávania v priebehu septembra kalendárneho roka nasledujúceho po podaní žiadosti o pôžičku vyzve nevybavených žiadateľov z PFZP k predloženiu potvrdenia zamestnávateľa a potvrdenia záujmu o pôžičku podľa predpisov platných ku dňu podania žiadosti.


Návratka - potvrdenie zamestnávateľa k nevybavenej žiadosti z PFZP
Návratka - potvrdenie zamestnávateľa k nevybavenej žiadosti z PFZP

Ak rada fondu schváli žiadosť o pôžičku, fond oznámi túto skutočnosť žiadateľovi na účel uzavretia zmluvy o pôžičke najneskôr do 20. novembra kalendárneho roka, v ktorom je žiadosť posudzovaná. Spolu s oznámením o priznaní pôžičky je zasielaná aj zmluva v dvoch exemplároch.

Žiadateľ je povinný uzavrieť zmluvu o pôžičke s fondom najneskôr do 15. decembra kalendárneho roku, v ktorom mu bola táto pôžička schválená, inak sa zo zoznamu žiadateľov vyradí. Ak žiadateľ požiada o odklad predloženia zmluvy o pôžičke z vážnych dôvodov, fond mu môže určiť náhradný termín odovzdania podpísanej zmluvy o pôžičke. Pôžička bude vyplatená na účet žiadateľa do 14 dní odo dňa účinnosti zmluvy o pôžičke.

Zmluvné podmienky pre žiadosti podané do 31.12.2012 sú uvedené v ďalších sekciách webstránky venovaných PFZP.

Zoznam schválených pôžičiek predložených Pôžičkovému fondu pre začínajúcich pedagógov do 31.12.2012

Dňa 27.9.2013 Rada Fondu na podporu vzdelávania schválila žiadosti o poskytnutie pôžičky, ktoré boli predložené Pôžičkovému fondu pre začínajúcich pedagógov do 31.12.2012. Počet schválených žiadostí je 51 (z celkového počtu 72) v hodnote 409 945,82 EUR (z celkovej žiadanej sumy 567 617,28 EUR).

Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie pôžičky, ktoré boli predložené Pôžičkovému fondu pre začínajúcich pedagógov do 31.12.2012
Priezvisko Meno, titul Výška schválenej pôžičky v EUR
Babíková Daniela, Mgr. 8 298,50 €
Bačová Erika, Mgr. 8 298,50 €
Barnová Jana, Mgr. 8 298,50 €
Bednárová Zuzana, Mgr. art. 8 298,50 €
Beňová Alexandra, Mgr. 6 638,78 €
Biela Alena, Mgr. 8 298,50 €
Borov Stanislav, Mgr. 8 298,50 €
Boteková Katarína, Bc. 8 298,50 €
Bukovenová Karin, Mgr. 8 298,50 €
Čerešníková Katarína, Mgr. 8 298,50 €
Černická Ivana, Mgr. 8 298,50 €
Exenbergerová Ľuboslava, Mgr. 8 298,50 €
Fero Martin, Mgr. PhD. 8 298,50 €
Focková Alena, Mgr. 8 298,50 €
Frančeková Mária, Mgr. 8 298,50 €
Horváthová Erika, Mgr. 8 298,50 €
Hovančíková Ivana, Mgr. 8 298,50 €
Hrušková Lucia, Mgr. 4 979,09 €
Ihringová Veronika, Mgr. 8 298,50 €
Janeková Žaneta, Mgr. 8 298,50 €
Janíková Dominika, Mgr. 8 298,50 €
Kalinová Mária, PaedDr. 8 298,50 €
Korman Dušan, Mgr. 8 298,50 €
Králik Juraj, Ing. 6 638,78 €
Lešková Michaela, Mgr. 8 298,50 €
Lorencovičová Dana, Mgr. 8 298,50 €
Mačugová Katarína, Mgr. 8 298,50 €
Malovcová Jana, Mgr. 8 298,50 €
Marcinko Vladimír, Mgr. PhD. 8 298,50 €
Mazák Juraj, Ing. 8 298,50 €
Michliková Lucia, Mgr. 8 298,50 €
Mindžáková Petra, Mgr. 8 298,50 €
Molitorisová Anna, Mgr. 8 298,50 €
Németh Vincent, Mgr. 8 298,50 €
Nováková Martina, Mgr. 8 298,50 €
Oslovič Peter, Bc. 8 298,50 €
Rajčáková Marcela, Mgr. 8 298,50 €
Sedláková Lenka, Mgr. 8 298,50 €
Seifertová Monika, Mgr. 8 298,50 €
Semančíková Jana, Mgr. 3 319,39 €
Sirníková Martina, Ing. 8 298,50 €
Šefčík Marcel, PaedDr. PhD. 6 638,78 €
Tekeľ Juraj, Mgr. 8 298,50 €
Urbanovský Martin, Mgr. 8 298,50 €
Vaverčáková Jana, Mgr. 8 298,50 €
Véghová Bernadeta, Mgr. 8 298,50 €
Virostková Katarína, Mgr. 8 298,50 €
Zajaková Marcela, Mgr. 8 298,50 €
Zeljenková Veronika, Mgr. 8 298,50 €
Žáková Lenka, Mgr. 8 298,50 €
Žido Lukáš, Ing. 8 298,50 €