FAQs pedagógovia - Zmluva o pôžičke

 

1. Ukončil/a som pracovný pomer v rezorte školstva, aké povinnosti mi z toho plynú?

Ukončenie pracovného pomeru v rezorte školstva (ukončenie pôsobenia ako pedagogický zamestnanec, odborný zamestnanec, študent doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia alebo vysokoškolského učiteľa) oznámte fondu do 30 dní od kedy ste prestali byť pedagógom alebo vysokoškolským učiteľom. Spolu s oznamom o danej skutočnosti predložte fondu doklad potvrdzujúci túto skutočnosť.

 

2. Menia sa podmienky a spôsob splácania pôžičky po ukončení pracovného pomeru v rezorte školstva?

Ak ste prestali byť pedagógom, máte nárok na ochrannú lehotu v trvaní šesť mesiacov odo dňa, kedy ste prestali byť pedagógom. Počas trvania tejto ochrannej lehoty nedochádza k zvýšeniu úrokovej sadzby pôžičky. Ak počas plynutia tejto lehoty nepreukážete fondu, že ste sa opätovne zamestnali ako pedagóg alebo vysokoškolský učiteľ, zvyšuje sa Vám ročná úroková sadzba o 4 %, a to od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k márnemu uplynutiu ochrannej lehoty. Ak sa zvýši úroková sadzba pôžičky, fond Vám písomne oznámi zmenu výšky mesačnej splátky pôžičky, pričom nová výška mesačnej splátky bude určená tak, aby bol nesplatený zostatok pôžičky pri aktuálne uplatňovanej zvýšenej úrokovej sadzbe vrátený fondu v lehote splatnosti uvedenej na prvej strane Zmluvy o pôžičke.

 

3. V školstve pracujem už 7 rokov, pôžičku splácam tretí rok. Kedy mi vznikne nárok na odpis?

Nárok na odpis nesúvisí s celkovým počtom odpracovaných rokov v školstve, ale počíta sa od poskytnutia pôžičky. Odpis pôžičky (vo výške v zmysle zmluvy o pôžičke) fond vykoná ak preukážete, že ste vykonávali pedagogickú činnosť na ustanovený týždenný pracovný čas počas najmenej piatich rokov od poskytnutia pôžičky, či už súvisle alebo nesúvisle.

 

4. Pôžičku by som chcel splatiť predčasne. Strácam nárok na odpis?

Odpis sa realizuje zo základu (z istiny) pôžičky. Ak je istina ku dňu odpisu nižšia ako má byť odpísaná suma, odpíše sa iba táto čiastka. Ak ste splatili pôžičku predčasne, teda jej zostatok je 0 eur, nárok na odpis si uplatniť nemôžete, keďže všetky záväzky voči fondu máte vysporiadané.

 

5. Kedy môžem požiadať o osobitný odklad splátok?

Ak nastúpite na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku alebo ste evidovaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzač o zamestnanie máte nárok na odklad splátok, ak o to písomne požiadate a doložíte príslušné doklady preukazujúce danú skutočnosť. Počas trvania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky alebo počas doby evidovania príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzač o zamestnanie, ste povinný uhrádzať len úroky z istiny pôžičky. Výšku splátky Vám fond oznámi v prípade schválenia osobitného odkladu splátok. Trvanie obdobia osobitného odkladu splátok (úhrada len úrokov z istiny) z dôvodu materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky nie je časovo obmedzené. Obdobie osobitného odkladu splátok (úhrada len úrokov z istiny) z dôvodu nezamestnanosti je možné celkovo v trvaní jedného roka, pričom súvislá doba osobitného odkladu splátok z dôvodu nezamestnanosti nesmie presiahnuť šesť mesiacov. Lehota splatnosti pôžičky sa predlžuje o dobu trvania osobitného odkladu splátok, t.j. o dobu, počas ktorej dlžník uhrádza len úroky z istiny.

 

6. Dá sa pôžička predčasne splatiť?

Áno, stačí ak sa pred úhradou budete informovať na presný zostatok pôžičky e-mailom, pritom je však potrebné dohodnúť dátum, kedy bude pôžička predčasne splatená (čas potrebný na bankový prevod). Za predčasné splatenie pôžičky ani za mimoriadne splátky, ktoré prevyšujú výšku riadnej mesačnej splátky Vám nebude účtovaný žiadny poplatok.