Výber auditora

3. november 2017

Dozorná rada na zasadnutí dňa 2. 11. 2017 vybrala na základe verejného obstarávania vo forme zákazky s nízkou hodnotou na overenie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy Fondu na podporu vzdelávania za rok 2017 audítorskú organizáciu: AUDIT – EXPERT, s.r.o., nakoľko predložila najnižšiu cenovú ponuku spomedzi uchádzačov.