Aktualizácia Oznamu o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov

13. september 2017

V súlade s časťou 1. Oznamu o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov (ďalej len „oznam“) fond na základe podnetov žiadateľov o pôžičku aktualizoval oznam v kapitole 3.5.2 Prílohy preukazujúce splnenie kritérií na uprednostnenie žiadateľa upresnením

  1.       dokladov jednoznačne preukazujúcich nezaopatrenosť dieťaťa v prípade kritéria, že žiadateľ je rodičom nezaopatreného dieťaťa alebo v prípade kritéria, že žiadateľ má aspoň troch súrodencov, ktorí sú nezaopatrenými deťmi, alebo má aspoň dvoch súrodencov, ktorí sú nezaopatrenými deťmi a študentmi vysokej školy v dennej forme štúdia,
  2.      limitnej hodnoty váženého študijného priemeru v prípade kritéria, že žiadateľ dosahuje lepšie študijné výsledky ako iní študenti, ktorí podali žiadosť o pôžičku.

Aktualizovaný oznam nájdete v časti Základné informácie